خدا وقتى نخواهد

دانه اى کوچکتر از باران

گلى بالارونده مثل نیلوفر

نخواهد شد...

و کرم کوچکى

پروانه اى زیبا نخواهد شد...

خدا وقتى بخواهد

غیرممکن، مى شود ممکن...

ولى وقتى نخواهد

واقعا دیگر نخواهد شد.
برچسب ها : متن زیبا درباره خدا  , غیر ممکن ممکن می شود  ,