????????????????

 

 

آیا هنوز هم نیاموختی ؟!

که اگر همه ی عالم

قصد ضرر رساندن به تو را داشته باشند

و خدا نخواهد ،

" نمی توانند "

پس

به " تدبیرش " اعتماد کن

به " حکمتش " دل بسپار

به او " توکل " کن

و به سمت او ”قدمی بردار : سکوت گورستان رامیشنوى؟

دنیا ارزش دل شکستن را ندارد ...

میرسد روزی ک هرگز در دسترس نخواهیم بود ...!

ب? خ?ال نداشته ها?ت

ب? خ?ال غصه ها?ت

ب? خ?ال هر چه که خ?الت را ناآرام م?کند

به من بگو بب?نم

امروز نفس کش?ده ا?؟

پس خوش به حالت

عم?ق نفس بکش 

عم?ق 

عشق را 

زندگ? را 

بودن را 

بچش 

بب?ن 

لمس کن

وباتک تک سلولها?ت لبخند بزن....

 

آرامش و لبخند گره خورده با تقدیرتا? باد ??
برچسب ها : متن زیبا درباره ی زندگی  , متن امید بخش  ,