بعضی آدمها ، انگار چوب اند… تا عصبانی می شوند، آتش می گیرند، و همه جا را دودآلود می کنند، همه جا را تیره و تار می کنند، اشک آدم را جاری می کنند. ولی بعضیها این طور نیستند؛ مثل عودند???????? وقتی یک حرف می زنی که ناراحت می شوند، و آتش می گیرند، بوی جوانمردی و انصاف می دهند ، و هرگز نامردی نمی کنند. این است که «هر کس را می خواهی بشناسی، در وقت عصبانیت، در وقت خشم بشناس»? 

 
برچسب ها : متن زیبا درباره انسان  , متن زیبا درباره عصبانیت و خشم  ,