برای کفشی که همیشه پایت را می زند،

فرقی نمی کند، تو راهت را درست رفته باشی یا اشتباه

هر مسیری را با او همقدم شوی باز هم دست آخر به تاول های پایت می رسی.

آدم ها هم به کفش ها بی شباهت نیستند

کفشی که همیشه پایت را میزند

آدمی که همیشه آزارت می دهد 

هیچ وقت نخواهد فهمید،

تو چه دردی را تحمل کردی

تا با او همقدم باشی ...!
برچسب ها : متن زیبا  , متن زیبا درباره آدم ها  , متن زیبا درباره درد  ,