سکوت کن !..

هنگام?که نم?دان? چه بگو??، چه پاسخ ده? و ?ا چطور بگو??, فقط

سکوت کن!

گاه? نگفتن ش?ر?ن تر از گفتنِ سخنانِ آشفته است که در لحظه تو را

سبک م?کند ... در آن لحظه سکوت کن .

?ک وقتها?? سع? کن چشمانت را ببند? بر حرفها? ن?ش دار، سکوت کن?

و به زبانت اجازه ده? سکوت را تمر?ن کند ...

آن روزها که نفهم?د? چه شد و از کجا بر سرت آوارِ مص?بت آمد، کس? را

مقصر نکن, سکوت کن تا دل?لِ اصل? را، در آرامش ب?اب? !

دق?قه ها?? که حسِ انفجار در سلولها?ت تو را از درون م?خورد, سکوت را تجربه کن
برچسب ها : متن زیبا درباره ی زندگی  , سکوت کن  , متن زیبا درباره سکوت  ,