از خدمت به خلق پش?مان مشو...

و اگر کس? قدر خوب? تو را ندانست، غمگ?ن مشو!

چون گنجشکها هر روز آواز م?خوانند

و ه?چکس تشکر نم?کند!

ول? باز هم آوازشان را ادامه م?دهند...

 

نگاه مردم به تو متفاوت است...

?ک نفر تو را بد م?ب?ند،

و د?گر? تو را خوب!

و ?ک? د?گر تو را جذاب،

و شخص? د?گر تو را ه?چ حساب نم?کند!

تنها خداست که تو را آنگونه که هست? م?ب?ند...

پس خدا را مقصود و مراد خودت قرار بده..
برچسب ها : خدا  , متن زیبا درباره مهربانی و کمک  ,