روزی دو نفر????، به ?ک شاخه گل پر از خار نگاه م? کردن !!!!

اول?

 اخم کرد و گفت :چه دن?ا? بد?،حت? شاخه گل هم خار داره !!!!!

دوم?

 گفت: چه دن?ا? خوب?،حت? شاخه ها? پرخار هم گل دارن !!!!!!!

عظمت در نگاه ماست،

 نه 

درچ?ز? که به آن م? نگر?م.همیشه با عظمت باشید ....
برچسب ها : متن زیبا درباره نگاه کردن  ,