?

 

?? حـــــاج اســـــماعیل دولابـــــے : ??

 

آهنگرها ی? گیره دارند ،

و وقتے مےخواهند روے ی? تکہ ?ار ?نند ، 

آن را در گیرہ مے گذارند .

" خـــــدا " هم همینطور است ...

اگر بخواهد روے ?سے ?ار ?ند ؛

او را در گیره مشکلات مے گذارد 

و بعد روے او ?ار مے کند ...

گرفتارے ها نشانہ ے 

" عشق خـــــداوند " است ?

 

 
برچسب ها : گیره مشکلات  , عشق خداوندی  ,