تو مستحق آرامشی...

خوب بودن خود را منوط به،

خوب بودن د?گران نکن !

و بد بودن خود را به علت

بد بودن د?گران توج?ه نکن! ما آ??نه ن?ست?م، انسان?م! مشک را گفتند:

تو را ?ک ع?ب هست،

با هر که نش?ن?

از بو? خوشت به او ده? ... گفت: ز?را که ننگـــرم با ک? ام،

به آن بنگـــرم که من ک? ام!

 

و ا?ن یعنى رسیدن به آرامشى بى انتها ... ??
برچسب ها : امید  , متن زیبا و آموزنده  , متن آرام بخش  ,