ماش?نت که جوش? م? آورد .. ؛

حرکت نم? کن???.. کنار زده و م? ا?ست? !

وگرنه ممکن است ماش?ن آتش بگ?رد .

خودت هم هم?نطور? ...

وقت? جوش م? آور? ،عصب? و عصبان? م? شو??? ؛ تخته

گاز نرو !

بزن کنار ! ساکت باش !..?? و ه?چ نگو ...

وگرنه هم به خودت آس?ب???? م?زن? هم به اطراف?انت..??????
برچسب ها : وقتی جوش می آوری  , متن زیبا درباره ی عصبانیت  ,